Moje uprawnienia

Rysunek przedstawia elegancko ubraną kobietę przy flipcharcie wskazującą na napis „certificate”. Na flipcharcie pod napisem znajdują się również narysowane dokumenty aplikacyjne, prawdopodobnie CV.Przynależność do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie wyklucza Cię z możliwości zatrudnienia. W takim przypadku pracodawca powinien przystosować stanowisko pracy do Twoich potrzeb (zastosować racjonalne dostosowania).

Ograniczenia czasu pracy:

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pracują 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.
Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

UWAGA! Wyżej wymienionych ograniczeń czasu pracy nie stosuje się m.in. gdy osoba niepełnosprawna otrzyma stosowną zgodę od lekarza na odrębnym skierowaniu na badania. Jeśli chcesz pracować 8 godzin dziennie lub dopuszczasz nadgodziny lub pracę w nocy –powiedz o tym lekarzowi na pierwszej wizycie w ramach medycyny pracy albo poproś pracodawcę o drugie skierowanie. Jeśli lekarz wyrazi zgodę – będziesz mógł/ mogła tak pracować.

  • Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy – to jest 15 minut i jest to czas wliczany do czasu pracy.
  • Osobie o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności, przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu, od którego przynależy do osób z jednym z tych stopni niepełnosprawności.
  • Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:
    o w wymiarze do 21 dni roboczych w roku kalendarzowym w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku,
    o w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.